Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a 

Turay Kamill egyéni vállalkozó  (Turay Családi Pincészet)

Székhely: 2836 Baj, Pluhár István utca 6.
Adószám: 79007898-1-31

Nyilvántartási szám: 51365754
Email: kamill.turay@gmail.com, turaycsaladipinceszet@gmail.com

Web: http://turaypince.hu/

a továbbiakban, mint – Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, az Adatkezelő weboldalának látogatói, partnerei, valamint az egyéb érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.  Az adatkezelési műveleteket az Adatkezelő úgy szervezi és hajtja végre, hogy a személyes adatok kezelésével érintettek adatainak a legmagasabb fokú védelme biztosítva legyen. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe 

 • Magyarország Alaptörvényét; 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényt (a továbbiakban: Info tv.); 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.); 
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi 

január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt; 

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet); 
 • A tájékoztató során használt fogalmak 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti; 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím; 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

3. Adatkezelési alapelvek 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők: Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. 

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni. 

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek. 

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről. 

4. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

4.1.Kapcsolatfelvétel:

Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett https://turaypince.hu/kapcsolat weboldalon feltüntetett elérhetőségeken keresztül van lehetősége kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. 

Adatkezeléssel érintett adatok köreaz Érintett neve és email címe, telefonszáma, illetve további, az Érintett által önkéntesen, az emailben megadott személyes adatok 
Adatkezelés céljaaz Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, válaszadás a megkeresésre, a megkeresésben feltett kérdések megválaszolása, általános ügyintézés a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban 
Adatkezelés jogalapjaaz Érintett önkéntes hozzájárulása 
Adatkezelés időtartamaaz Érintett törlésre irányuló kérelméig, de maximum az általános elévülési idő szerint azaz a hozzájárulás az adatok megadásától számított 5 évig 

Adatkezelő a Turay Családi Pincészet oldalt kezeli a facebookon.  A facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel. 

Adatkezeléssel érintett adatok köreaz Érintett neve 
Adatkezelés céljatájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről
Adatkezelés jogalapjaaz Érintett önkéntes hozzájárulása 
Adatkezelés időtartamaaz Érintett a „dislike” vagy „nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket

4.4. Vásárlás webshopon keresztül 

Az Adatkezelő által üzemeltett www.turaypince.hu weboldalon található webshopon keresztül mind magánszemélyek, mind pedig gazdasági társaságok rendelhetnek. A magánszemélyek személyes adatain túl az Adatkezelő a gazdasági társaság vevőket képviselő kontaktszemélyek személyes adatait is kezeli. 

Adatkezeléssel érintett adatok köreaz Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, cégnév, számlázási és szállítási cím, a szállítással kapcsolatos önkéntesen megadott egyéb információk 
Adatkezelés céljaregisztráció – webshop használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása (rendelésesek áttekinthetősége, egyszerűbb rendelés) számlázás – a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés panaszkezelés – fogyasztói panaszok kezelése
Adatkezelés jogalapjaregisztráció – az érintett önkéntes hozzájárulása  számlázás – jogi kötelezettségek teljesítése  panaszkezelés – jogi kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés időtartamaregisztráció – törlési kérelemig tart számlázás – számviteli törvény alapján 8 év  panaszkezelés – fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 év

Adatfeldolgozó feladata
Adatfeldolgozó neveElérhetősége
Raktározási és logisztikai, szállítási feladatokLOTTE Kft.1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Informatikai szolgáltatás turaypince.hu tárhely szolgáltatásMester Balázs ?     

Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. 

6. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő által kezelt adatokat fő szabályként nem továbbítja harmadik személy részére, kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy, ha azt jogszabály írja elő. 

7. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról. 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is. 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH). 

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik. 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

8. Az Érintett jogai az adatkezelés során 

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg: 

Tájékoztatáshoz való jog:


Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele. 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. 

Törléshez való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból. 

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés 

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából 

szükséges; 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges; 
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges; 
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és 

az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését. 

Az Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt. 

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák. 

Az adatok helyesbítéséhez való jog:


Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:


Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozhatósághoz való jog:


Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. 

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. 

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő. 

 • Jogorvoslati lehetőségek 

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. 

 • Záró rendelkezések 

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk az Érintettet az adatkezelés céljáról. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintettnek hozzá is kell járulnia. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására. 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. január 02. napjától érvényes.

en_USEnglish